Taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų, teikiamų naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis), sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (toliau – Civilinio proceso kodeksas), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (toliau – Administracinių bylų teisenos įstatymas), Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Teismų įstatymas), Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 „Dėl Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-180 redakcija), Teisminės mediacijos taisyklėmis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-122-(7.1.2) „Dėl Teisminės mediacijos taisyklių patvirtinimo“, Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 13P-124-(7.1.2) „Dėl Teismo mediatoriaus statuso suteikimo ir jo panaikinimo asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 6P-112-(1.1)  „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

3.          Taisyklėse naudojamos sąvokos:

3.1.       Paslaugos – Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos, teikiamos paslaugų gavėjams, naudojantis LITEKO VEP posistemiu.

3.2.       Paslaugų gavėjas – LITEKO VEP posistemiu besinaudojantis fizinis asmuo (jo įstatyminis atstovas) ar juridinis asmuo, kuris vadovaujantis galiojančiais teisės aktais turi teisę teikti teismui ir (ar) pareigą gauti iš teismo elektroninės formos procesinius dokumentus naudodamasis LITEKO VEP posistemiu, arba teismo mediatorius.

3.3.       Paslaugų gavėjo administratorius – fizinis asmuo, kuriam paslaugų gavėjas (tik juridinis asmuo), šių taisyklių nustatyta tvarka suteikė paslaugų gavėjo teises, nurodytas šių taisyklių 11.2-11.4 ir 11.5 papunkčiuose.

3.4.       Paslaugų gavėjo atstovas – fizinis asmuo, kuriam paslaugų gavėjas šių taisyklių nustatyta tvarka suteikė paslaugų gavėjo teises, nurodytas šių taisyklių 11.3-11.4 papunkčiuose.

3.5.       Paslaugų gavėjo teisių delegavimas visų paslaugų gavėjo teisių, nurodytų šių taisyklių 11.1-11.4 papunkčiuose, suteikimas teisę atstovauti paslaugų gavėją teisme turinčiam kitam fiziniam arba juridiniam asmeniui ar atskirą juridinio asmens kodą turinčiam juridinio asmens padaliniui.

3.6.       Paslaugų vartotojas – paslaugų gavėjas (kai jis yra fizinis asmuo), arba fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Juridinių asmenų registras) įregistruotas kaip juridinio asmens vadovas ar atstovas (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo), paslaugų gavėjo administratorius ar paslaugų gavėjo atstovas, savo ar pagal suteiktus įgaliojimus paslaugų gavėjo vardu naudojantis LITEKO VEP posistemį.

3.7.       VAIISIS –  Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

3.8.       Kitos taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Administracinių teisės pažeidimų kodekse, Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Administracinių bylų teisenos įstatyme, Teismų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

4.          Paslaugos teikiamos naudojantis LITEKO VEP posistemiu, prie kurio jungiamasi per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą internetiniu adresu www.e.teismas.lt.

5.          Paslaugos teikiamos LITEKO VEP posistemio paskyroje (toliau – paskyra), prie kurios paslaugų vartotojas gali prisijungti, naudodamasis VAIISIS, suteikiančia galimybę identifikuoti paslaugų vartotoją per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemą, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, arba su šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (toliau – prisijungimo duomenys).

6.          Juridinį asmenį paslaugų gavėju LITEKO VEP posistemyje registruoja šio juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, nurodytas Juridinių asmenų registre, arba teismas šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka. Juridinio asmens paskyrą aktyvavęs fizinis asmuo tampa šio juridinio asmens paslaugų gavėjo administratoriumi.

7.          Paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus:

7.1.       įveda privalomus pateikti registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO VEP posistemyje nurodytų duomenų tinkamumą;

7.2.       patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas pradiniu paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje);

7.3.       patvirtina, kad sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais.

8.          Paslaugomis gali naudotis tik su šiomis taisyklėmis sutikę paslaugų vartotojai. Paslaugų vartotojo sutikimas (pažymint atitinkamame paskyros laukelyje) dėl taisyklių nuostatų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

9.          Paslaugų vartotojai privalo:

9.1.       susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis;

9.2.       susipažinti su paslaugų gavėjo paskyroje pateiktu Paslaugų vartotojo vadovu (toliau – Vartotojo vadovas) ir laikytis jame nustatytų taisyklių;

9.3.       naudotis paslaugomis tik jiems suteiktų teisių ribose;

9.4.       į LITEKO VEP posistemį teikti teisingus paslaugų gavėjo, paslaugų vartotojo ir kitus duomenis, kurie yra reikalingi paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos paslaugų vartotojas gali redaguoti. Pasikeitus šiems duomenims, paslaugų vartotojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos atnaujinti paskyroje;

9.5.       į LITEKO VEP posistemį pateikti Vartotojo vadove nurodyto formato dokumentus, kurie būtų įskaitomi, atkuriant juos LITEKO VEP posistemio priemonėmis;

9.6.       susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti LITEKO VEP posistemio veikimui, atlikimo, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

10.        Paslaugų gavėjas atsako už:

10.1.        paslaugų gavėjo paskyroje paslaugų vartotojo atliekamus veiksmus;

10.2.        paslaugų vartotojo į paslaugų gavėjo paskyrą teikiamų duomenų, dokumentų turinį ir kitą informaciją bei už paslaugų vartotojo paslaugų gavėjo paskyroje nurodytus klaidingus duomenis;

10.3.      saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamiesi paslaugų vartotojai jungiasi prie paslaugų gavėjo paskyros, naudojimą. Paslaugų vartotojas privalo reguliariai atnaujinti antivirusines bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas.

11.        Paslaugų gavėjas turi teisę šių taisyklių ir Vartotojų vadovo nustatyta tvarka:

11.1.      paskirti, keisti ar atšaukti vieną ar kelis paslaugų gavėjo administratorius;

11.2.      paskirti, keisti ar atšaukti vieną ar kelis paslaugų gavėjo atstovus, suteikiant jiems ribotą arba neribotą prieigą prie paslaugų gavėjo paskyros Vartotojo vadove nustatyta tvarka;

11.3.      naudotis LITEKO VEP posistemyje teikiamomis paslaugomis pagal paslaugų gavėjo turimus įgaliojimus ar atliekamas funkcijas;

11.4.      gauti informaciją apie paslaugos teikimo būklę;

11.5. deaktyvuoti savo LITEKO VEP posistemyje turimą paskyrą;

11.6.      kitas šiose taisyklėse nustatytas teises.

12.        Paslaugų gavėjo atstovui prieigos prie paslaugų gavėjo paskyros teisė suteikiama, jei paslaugų gavėjas arba paslaugų gavėjo administratorius paslaugų gavėjo paskyroje paskiria paslaugų gavėjo atstovą arba paslaugų gavėjo atstovas, prisijungęs prie savo paskyros, pateikia teismui paslaugų gavėjo atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus ir teismas patvirtina paslaugų gavėjo atstovo prieigos prie bylos teisę, nurodydamas paslaugų gavėjo atstovą LITEKO prie atitinkamos bylos.

13.        Paslaugų gavėjas juridinis asmuo gali visas savo teises deleguoti teisę atstovauti paslaugų gavėją teisme turinčiam kitam juridiniam asmeniui, ar atskirą juridinio asmens kodą turinčiam juridinio asmens padaliniui. Paslaugų gavėjui sutikus, asmuo, kuriam buvo deleguota byla, gali atlikti pakartotinį paslaugų gavėjo teisių delegavimą kitam teisę atstovauti paslaugų gavėją teisme turinčiam juridiniam asmeniui, ar atskirą juridinio asmens kodą turinčiam juridinio asmens padaliniui. Paslaugų gavėjo teisės gali būti deleguojamos tik konkrečioje byloje. Deleguoti paslaugų gavėjo teises arba panaikinti delegavimą (įskaitant ir pakartotinio delegavimo atvejus) gali tik paslaugų gavėjo administratorius.

14.        Paslaugų gavėjo atstovas netenka prieigos prie paslaugų gavėjo paskyros, kai paslaugų gavėjas arba paslaugų gavėjo administratorius paslaugų gavėjo paskyroje atšaukia paslaugų gavėjo atstovą, ar kai panaikina paslaugų gavėjo teisių delegavimą prieigą prie paslaugų gavėjo paskyros suteikusiam asmeniui. Paslaugų gavėjo atstovas netenka prieigos prie paslaugų gavėjo paskyros taip pat tuo atveju, kai paslaugų gavėjo atstovas į savo paskyrą pateikia atstovavimo teisės pasibaigimą patvirtinančius dokumentus ir teismas panaikina paslaugų gavėjo atstovui prieigos prie atitinkamos bylos teisę. Už pranešimą apie atstovo teisių panaikinimą LITEKO VEP posistemyje, pasibaigus atstovavimo santykiams, yra atsakingas paslaugų gavėjas.

15.                 Paslaugų vartotojas prie LITEKO VEP posistemio jungiasi šia tvarka:

15.1.               iš paslaugų gavėjo paskyros, kai paslaugų vartotojas yra paslaugų gavėjas (fizinis asmuo), arba fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas kaip juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) arba paslaugų gavėjo administratorius;

15.2.               iš paslaugų gavėjo atstovo paskyros, kai paslaugų vartotojas yra paslaugų gavėjo atstovas.

16.                 Paslaugų gavėjo ar paslaugų vartotojo (jo įgaliojimų ribose) nurodymai, pareiškimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos į LITEKO VEP posistemį, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente ir šie asmenys privalo prisiimti visas iš tokių veiksmų atsiradusias pareigas.

17.                 LITEKO valdytojas:

17.1.      sudaro sąlygas teismams LITEKO VEP posistemyje teikti paslaugas paslaugų gavėjams;

17.2.      atsako už LITEKO VEP posistemio techninį palaikymą ir šalina LITEKO VEP posistemio gedimus;

17.3.      fiksuoja ir daro įrašus apie bet kokius paslaugų vartotojo paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Šie įrašai teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti duomenų ar nurodymų pateikimo ar gavimo elektroniniu būdu įrodymui;

17.4.      sustabdo ar nutraukia paslaugų teikimą iškilus LITEKO VEP posistemio veikimo techninėms kliūtims, kilus duomenų saugumo grėsmei, paslaugų gavėjui ar paslaugų vartotojui nesilaikant šių taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų, informuodamas apie tai paslaugų vartotoją paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu;

17.5.      reaguoja į visus gautus pranešimus apie LITEKO VEP posistemio veikimo sutrikimus, gedimus, klaidas ir kitokius trikdžius pasinaudoti paslaugomis. LITEKO VEP posistemyje nurodo kontaktinius duomenis, kuriais galima pranešti apie sistemos veiklos trikdžius ar gauti konsultaciją bei paskiria atsakingus asmenis, kurie konsultuoja paslaugų gavėjus ir paslaugų vartotojus dėl LITEKO VEP posistemio veikimo ir imasi priemonių dėl identifikuotų veikimo trūkumų pašalinimo;

17.6.      teisės aktų nustatyta tvarka atsako už paslaugų vartotojo pateiktų dokumentų ir kitų duomenų saugojimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

18.        LITEKO valdytojas nėra atsakingas, jei dėl ryšio, trečiųjų šalių LITEKO VEP teikiamų paslaugų sutrikimo ir (ar) šių paslaugų kokybės pokyčių ar savo turimos galinės įrangos gedimų paslaugų vartotojas negali prisijungti prie paskyros, naudotis paslaugomis arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys, taip pat jei dėl šių taisyklių 10.3 papunktyje nurodyto reikalavimo nesilaikymo paslaugų gavėjui negali būti suteiktos paslaugos.

III SKYRIUS

ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTYS PRISIJUNGIMO DUOMENYS

19.        Teismas sukuria paslaugų gavėjo paskyrą ir suteikia jam prisijungimo duomenis šiame taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, kai:

19.1.      paslaugų gavėjo paskyra negali būti sukurta autentifikuojantis per VAIISIS ir asmuo pateikia prašymą teismui sukurti paskyrą ir suteikti jam prisijungimo duomenis (užsienio juridiniams asmenims, užsieniečiams, neturintiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, asmenims, nesinaudojantiems elektroninės bankininkystės paslaugomis, neturintiems skaitmeninio parašo ir negalintiems savo asmens identifikuoti kitais autentifikavimosi būdais);

19.2.      asmuo, kuris privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, nėra sukūręs savo paskyros LITEKO VEP posistemyje;

19.3.      paslaugų gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, įgaliotas atstovas pateikia prašymą teismui sukurti paskyrą LITEKO VEP posistemyje ir suteikti prisijungimo duomenis.

20.        Prisijungimo duomenys suteikiami būsimajam paslaugų gavėjui ar jo įgaliotam asmeniui ar atnaujinami jau registruotam paslaugų vartotojui suteikti prisijungimo duomenys atvykus į teismą ir pateikus šių taisyklių 1 priede (kai prašymą teikia juridinis asmuo) ar 2 priede (kai prašymą teikia fizinis asmuo) nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas teismui, kuriame yra ar gali būti iškelta byla.

21.        Būsimasis paslaugų gavėjas ar jo įgaliotas asmuo ar registruotas paslaugų vartotojas, kreipdamiesi į teismą dėl prisijungimo duomenų suteikimo ar atnaujinimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Tais atvejais, kai dėl prisijungimo duomenų kreipiasi paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti teismui atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą.

22.        Tais atvejais, kai į teismą kreipiasi būsimojo ar registruoto paslaugos gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, įgaliotas atstovas su prašymu sukurti paslaugų gavėjo (juridinio asmens) paskyrą ir suteikti prisijungimo duomenis ar juos atnaujinti, jis prašyme privalo nurodyti bent vieną paslaugų gavėjo administratorių, kuriam šie prisijungimo duomenys bus pateikiami. Paslaugų gavėjas gali pakeisti paslaugų gavėjo administratorių paskyroje Vartotojo vadove numatyta tvarka. Paslaugų gavėjas, turintis tik vieną paslaugų gavėjo administratorių, neturi teisės panaikinti paslaugų gavėjo administratoriaus teisių asmeniui, jei tuo pačiu metu šių teisių nesuteikia kitam asmeniui. Jei paslaugų gavėjas neturi galimybės panaikinti paslaugų gavėjo administratoriaus teisių ar jų suteikti naujam paslaugų gavėjo administratoriui paslaugų gavėjo paskyroje, paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas privalo pateikti teismui rašytinį pranešimą dėl paslaugų gavėjo administratoriaus pakeitimo (šių taisyklių 3 priedas). Gavęs šį pranešimą, teismas panaikina prisijungimo duomenis, suteiktus ankstesniajam paslaugų gavėjo administratoriui ir (ar) suteikia naujus prisijungimo duomenis naujajam paslaugų gavėjo administratoriui bei įveda šią informaciją į LITEKO VEP posistemį.

23.        Jei paslaugų vartotojas praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, nauji prisijungimo duomenys jam suteikiami taisyklių 20 punkte nustatyta tvarka. Paslaugų gavėjai ir jų vardu veikiantys paslaugų vartotojai privalo užtikrinti visišką prisijungimo duomenų slaptumą, bet kokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis paslaugoms gauti. Jei tretieji asmenys prisijungė prie LITEKO VEP posistemio, pasinaudodami prisijungimo duomenimis, suteiktais paslaugų gavėjui ar paslaugų vartotojui, už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus LITEKO VEP posistemyje yra atsakingas paslaugų gavėjas ar paslaugų vartotojas.

24.        Dėl prieigos prie paskyros pasinaudojant prisijungimo duomenimis blokavimo, paslaugų gavėjas ar paslaugų vartotojas gali kreiptis į teismą, kuris, atsižvelgdamas į gautą prašymą, gali užblokuoti prisijungimo duomenų naudojimą. Jei prisijungimo duomenys buvo prarasti ar kitaip pažeistas jų slaptumas, paslaugų gavėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai teismui. Šiuo atveju identifikavimo LITEKO VEP posistemyje priemonės yra privalomai blokuojamos.

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

25.        Paslaugos yra teikiamos, kai paslaugų vartotojas, prisijungęs prie paskyros, pasirenka atitinkamą paslaugą iš paslaugų sąrašo.

26.        Naudodamasis atitinkama paslauga ir atlikdamas atitinkamus veiksmus LITEKO VEP posistemyje, paslaugų vartotojas privalo vadovautis teisės aktais, taikomais paslaugų teikimui, šiomis taisyklėmis ir Vartotojo vadove nustatytomis taisyklėmis.

27.        Paslaugų vartotojai, kurie neturi teisės įstatymų nustatyta tvarka atstovauti paslaugų gavėjams juridiniams asmenims teisme, turi teisę paslaugų gavėjo juridinio asmens vardu pateikti procesinius dokumentus į LITEKO VEP posistemį tik jei šių procesinių dokumentų rinkmena yra pasirašyta paslaugų gavėjo ar tokią teisę turinčio jo atstovo saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu.

28.        Į LITEKO VEP posistemį teikiamų procesinių dokumentų ir jų priedų rinkmenos dydis negali viršyti Vartotojo vadove nurodytos apimties.

29.                                                                                                                     Paslaugų gavėjų į LITEKO VEP posistemį teikiamiems procesiniams dokumentams, jų priedams bei kitiems dokumentams taikytini Administracinių teisės pažeidimų kodekso, Civilinio proceso kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo bei kitų bylų nagrinėjimo teisme procesą reglamentuojančių įstatymų nustatyti turinio ir formos reikalavimai.

30.        Jei paslaugų vartotojui prisijungus prie LITEKO VEP posistemio per 15 minučių nuo paskutinio veiksmo atlikimo joks naujas veiksmas neatliekamas, prisijungimas pasibaigia ir paslaugų vartotojas privalo jungtis prie LITEKO VEP posistemio iš naujo.

31.        Jei naudojantis paslaugomis, įvyksta LITEKO VEP posistemio techninis gedimas, sistemos klaida ar dėl kitų su LITEKO VEP posistemiu susijusių priežasčių paslaugų vartotojas negali prisijungti prie LITEKO VEP posistemio ar atlikti jame kokių nors veiksmų, jis privalo:

31.1.      nedelsiant apie tai LITEKO VEP posistemyje nurodytu elektroniniu paštu ar LITEKO VEP posistemio priemonėmis, jei tokios yra prieinamos, pranešti apie gedimus ir klaidas ir, jei yra techninės galimybės, pridėti kompiuterinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis išsaugotą kompiuterio ekrane rodomo vaizdo (įskaitant galimą klaidos pranešimą), kopiją. Šis pranešimas neteikiamas tais atvejais, kai apie LITEKO VEP posistemio veikimo sutrikimus viešai paskelbia LITEKO valdytojas ar tvarkytojas, atsakingas už LITEKO techninės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą. LITEKO VEP posistemio veikimui atsinaujinus, šio pranešimo ir jo priedų kopijos gali būti pridedamos prie teikiamų procesinių dokumentų, jei būtų sprendžiamas klausimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo;

31.2.        dėti pastangas ir imtis visų reikiamų priemonių, kad procesiniai veiksmai būtų nustatytais terminais atlikti kitais įstatymuose numatytais būdais.

32.        Jei teisės aktuose nustatytais atvejais adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje ir jo paskyra yra aktyvi, jis procesinius dokumentus gauna į savo paskyrą. Apie tai paslaugų gavėjas informuojamas elektroniniu pranešimu jo paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Teismui patvirtinus dokumentų siuntimą, LITEKO automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

33.        Jei teisės aktuose nustatytais atvejais adresatas privalo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau jo paskyra nėra aktyvi, jis per teismo nustatytą ne trumpesnį kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpį privalo aktyvuoti savo paskyrą. Suėjus teismo nustatytam terminui, paslaugų gavėjas gauna procesinius dokumentus iš teismo į savo paskyrą ir šie procesiniai dokumentai laikomi jam įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

34.      Jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau yra pateikęs galiojantį sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jis dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu. Ši nuostata netaikoma, jei paslaugų gavėjas konkrečioje byloje 35 punkte nustatyta tvarka atšaukia savo sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba V skyriuje nustatyta tvarka deaktyvuoja savo paskyrą.

35.        Paslaugų gavėjai, neprivalantys procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, gali atšaukti savo sutikimą gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis kiekvienoje konkrečioje byloje pateikdami bylą nagrinėjančiam teismui prašymą pakeisti procesinių dokumentų teikimo formą. Bylą nagrinėjančiam teismui nusprendus tenkinti tokį prašymą ir LITEKO pažymėjus, kad paslaugų gavėjui procesiniai dokumentai teikiami ne elektroninių ryšių priemonėmis, šios bylos procesinių dokumentų teikimas į paslaugų gavėjo paskyrą tampa nebegalimas.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ GAVĖJO PASKYROS DEAKTYVAVIMAS 

36.        Jei pagal galiojančius teisės aktus paslaugų gavėjas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, jo paskyra gali būti deaktyvuojama šiose taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

37.                 Paslaugų gavėjo paskyra deaktyvuojama šia tvarka:

37.1.               paslaugų gavėjas arba paslaugų gavėjo administratorius inicijuoja paslaugų gavėjo paskyros deaktyvavimą paskyros nustatymuose pasirinkęs paskyros deaktyvavimo funkciją. Inicijavus paskyros deaktyvavimą paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje pakeičiama iš „aktyvi“ į „pradėta deaktyvuoti“. Apie pradėtą deaktyvavimo procesą teismai informuojami sistemine žinute LITEKO;

37.2.      praėjus penkioms kalendorinėms dienoms nuo paskyros deaktyvavimo inicijavimo, paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje automatiškai pakeičiama iš „pradėta deaktyvuoti“ į „deaktyvuojama“. Šiame deaktyvavimo etape paslaugų gavėjas gali LITEKO VEP posistemyje atlikti visus veiksmus, išskyrus procesinių dokumentų teikimą teismui, o teismai gali teikti procesinius dokumentus į deaktyvuojamą paskyrą;

37.3.               praėjus trisdešimt penkioms kalendorinėms dienoms nuo paskyros deaktyvavimo inicijavimo, paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje automatiškai pakeičiama iš „deaktyvuojama“ į „baigiama deaktyvuoti“. Šiame deaktyvavimo etape paslaugų gavėjas gali LITEKO VEP posistemyje atlikti visus veiksmus, išskyrus procesinių dokumentų teikimą teismui, o teismai į deaktyvuojamą paskyrą negali teikti procesinių dokumentų;

37.4.               praėjus keturiasdešimčiai kalendorinių dienų nuo paskyros deaktyvavimo inicijavimo, paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje automatiškai pakeičiama iš „baigiama deaktyvuoti“ į „neaktyvi“. Esant paskyros būsenai „neaktyvi“ paslaugų gavėjas negali prisijungti prie savo paskyros ir atlikti jokių veiksmų LITEKO VEP posistemyje, taip pat panaikinama prieiga prie deaktyvuotos paskyros visiems paslaugų gavėjo administratoriams, atstovams bei asmenims, kuriems buvo deleguotos paslaugų gavėjo teisės. Teismai į neaktyvią paslaugų gavėjo paskyrą negali teikti jokių procesinių dokumentų.

37.5.               Šių taisyklių 37.2 – 37.4 papunkčiuose nurodytų terminų eiga prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po taisyklių 37.1 papunktyje numatyta tvarka atlikto paskyros deaktyvavimo inicijavimo.  

38.      Paslaugų gavėjo paskyros deaktyvavimo procesas gali būti nutrauktas:

38.1.               Paslaugų gavėjui arba paslaugų gavėjo administratoriui iki paskyros būsenos pasikeitimo į „baigiama deaktyvuoti“ paskyros nustatymuose pasirinkus deaktyvavimo nutraukimo funkciją. Pasirinkus šią funkciją paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje iškart pakeičiama į „aktyvi“. Nuo šio momento Paslaugų gavėjas gali naudotis visomis paslaugomis be jokių apribojimų.

38.2.               LITEKO valdytojui nustačius, kad paskyros deaktyvavimas buvo inicijuotas pažeidžiant 36 punkte nustatytas taisykles. LITEKO valdytojui nutraukus paskyros deaktyvavimą paslaugų gavėjo paskyros būsena LITEKO VEP posistemyje iškart pakeičiama į „aktyvi“. Nuo šio momento paslaugų gavėjas gali naudotis visomis paslaugomis be jokių apribojimų. Apie nutrauktą deaktyvavimo procesą paslaugų gavėjas informuojamas sistemine žinute arba pranešimu, išsiunčiamu LITEKO VEP posistemyje nurodytu kontaktiniu paslaugų gavėjo elektroninio pašto adresu.

39.        Paslaugų gavėjo LITEKO VEP posistemyje turima paskyra deaktyvuojama automatiškai, pakeičiant paskyros būseną iš „aktyvi“ į „neaktyvi“ netaikant šių taisyklių 36-38 punktuose nustatytos bendrosios paskyrų deaktyvavimo tvarkos:

39.1. Teismo mediatoriaus paskyra – teisės aktų nustatyta tvarka panaikinus paslaugų gavėjo teismo mediatoriaus statusą ir išbraukus jį iš Teismo mediatorių sąrašo;

39.2. Advokato paskyra – teisės aktų nustatyta tvarka išbraukus paslaugų gavėją iš Praktikuojančių advokatų sąrašo arba Advokatų padėjėjų sąrašo.

40.        Pasibaigus deaktyvavimo procesui ir paslaugų gavėjo paskyrai tapus neaktyvia, paskyra gali būti vėl aktyvuota šių taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka.

41.        Deaktyvavus paskyrą:

41.1. duomenys, tiesiogiai susiję su bylų, kuriose dalyvavo paslaugų gavėjas, procesu teisme (teismams pateikti ir iš teismų gauti procesiniai dokumentai, šių dokumentų metaduomenys bei informacija apie bylos dalyvius, bylos nagrinėjimo eigą) saugomi LITEKO duomenų bazėje teisės aktuose nustatytais  terminais. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui šie duomenys sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka;

41.2.      duomenys, tiesiogiai nesusiję su bylų, kuriose dalyvavo paslaugų gavėjas, procesu teisme (teismams nepateiktų procesinių dokumentų projektai, sistemos informaciniai pranešimai, paslaugų gavėjo paskyros konfigūravimo duomenys bei kiti iš esmės su paslaugų gavėjo paskyros naudojimu susiję duomenys) saugomi informacinės sistemos duomenų bazės archyve 2 metus, išskyrus teismo mediatoriaus paskyroje esančius duomenis. Pasibaigus šiame papunktyje nurodytų duomenų saugojimo terminui, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Teismo mediatoriaus paskyroje esantys duomenys sunaikinami Teisminės mediacijos taisyklėse nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKIMUI TAIKOMI SAUGOS REIKALAVIMAI

 42.        Paslaugų sauga užtikrinama vadovaujantis šiais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais:

42.1.        Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

42.2.        Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais;

42.3.        Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais;

42.4.        kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės paslaugų teikimą, elektroninių paslaugų teikėjų veiklą ir duomenų saugą.

43.        LITEKO valdytojas ar tvarkytojas, atsakingas už LITEKO techninės ir programinės įrangos veikimo priežiūrą, privalo imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų ir surinktų bei perduodamų duomenų fizinį ir loginį saugumą, išvengti neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir/ar arba dokumentų turinio perėmimo.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44.        LITEKO valdytojas turi teisę keisti bei pildyti šias taisykles. Apie taisyklių pasikeitimus paslaugų gavėjai informuojami jų paskyroje ir pakeistos taisyklės pateikiamos jiems susipažinti. Pakeitus šias taisykles, paslaugų gavėjui prieiga prie jo paskyros ribojama tol, kol paslaugų gavėjas nepatvirtina, kad susipažino su pakeistomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Paslaugų prieinamumo ribojimo metu teismai gali teikti duomenis ir dokumentus į paslaugų gavėjo paskyras.

45.        LITEKO valdytojas, paslaugų gavėjai ir paslaugų vartotojai už taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

Prašymo aktyvuoti juridinio asmens paskyrą ir suteikti asmenį identifikuojančius prisijungimo duomenis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje pavyzdinė forma

Prašymo aktyvuoti fizinio asmens paskyrą ir suteikti asmenį identifikuojančius prisijungimo duomenis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje pavyzdinė forma