Svarbus pranešimas

Programinėmis priemonėmis tikrinant Lietuvos Respublikos teismų nuo 2019 m.  liepos 1 d. elektroniniu parašu pasirašytus elektroninius dokumentus gaunamas klaidos pranešimas „Elektroninis parašas (su identifikatoriumi „SignatureElem_0“) neatitinka specifikacijos reikalavimų: algoritmo „SHA-1“ naudojimas po 2019-07-01 00:00:00 yra draudžiamas“. Toks pranešimas yra gaunamas, nes Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO) elektroniniams dokumentams sudaryti naudojamas algoritmas neatitinka šiuo metu galiojančios Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-60 „Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo“, (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimų. Pastebėtina, kad šis neatitikimas nepadaro elektroninio parašo, kuriuo pasirašytas elektroninis dokumentas, negaliojančiu.

Nacionalinė teismų administracija pažymi, kad, nepaisant gaunamo pirmiau minėto klaidos pranešimo, teismų nuo 2019 m. liepos 1 d. sudaryti elektroniniai dokumentai su elektroniniais parašais yra galiojantys.

Nacionalinė teismų administracija ėmėsi priemonių, jog būtų užtrikrintas tinkamas teismų rengiamų elektroninių dokumentų atitikimas teisės aktų reikalavimams.