Taisyklės

Lietuvos teismų informacinės sistemos (liteko) PRIEMONĖMIS TEISMO Proceso dalyviams TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ paslaugų TEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų, teikiamų naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – VEP posistemis) sąlygas ir tvarką.

2.   Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu (Žin., 2002, Nr. 36-1340) (toliau – Civilinio proceso kodeksas), Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1067; 2000, Nr. 85-2566) (toliau – Administracinių bylų teisenos įstatymas), Lietuvos Respublikos teismų įstatymu ( Žin., 1994, Nr. 46-851; Žin., 2002, Nr. 17-649) (toliau – Teismų įstatymas), Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašu, patvirtintu LR teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 ( Žin., 2012, Nr. 147-7579, 2013, Nr. 2-60), Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. Nr. 6P-112-(1.1) (Žin., 2011 Nr. 157-7465) ir kitais teisės aktais.

3. Viešosios elektroninės paslaugos teismo proceso dalyviams yra teikiamos LITEKO VEP posistemyje. LITEKO valdytojas yra Nacionalinė teismų administracija (toliau – LITEKO valdytojas).

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Paslaugos – Lietuvos Respublikos teismų viešosios elektroninės paslaugos, teikiamos paslaugų gavėjams, naudojantis LITEKO VEP posistemiu – procesinių dokumentų formavimo, teikimo teismui ir gavimo iš teismo paslauga, žyminio mokesčio informacijos valdymo paslauga, teismų paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymo paslauga, susipažinimo su bylos medžiaga paslauga.

4.2. Paslaugų gavėjas – civilinių ir administracinių bylų teismo proceso dalyvis (fizinis asmuo (jo įstatyminis atstovas) ar juridinis asmuo), įgyjantis teises ir pareigas civiliniame, administraciniame ar administracinių teisės pažeidimų teismo procese ir gaunantis paslaugas.

4.3. Paslaugų gavėjo administratorius – fizinis asmuo, kuriam paslaugų gavėjas (tik juridinis asmuo), šių taisyklių nustatyta tvarka suteikė paslaugų gavėjo teises, nurodytas šių taisyklių 11.2-11.4 punktuose.

4.4. Paslaugų gavėjo atstovas – fizinis asmuo, kuriam paslaugų gavėjas šių taisyklių nustatyta tvarka suteikė paslaugų gavėjo teises, nurodytas šių taisyklių 11.3 ir 11.4 punktuose.

4.5. Paslaugų vartotojas – paslaugų gavėjas (kai jis yra fizinis asmuo), arba fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Juridinių asmenų registras) įregistruotas kaip juridinio asmens vadovas ar atstovas (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo), paslaugų gavėjo administratorius ar paslaugų gavėjo atstovas, savo ar pagal suteiktus įgaliojimus paslaugų gavėjo vardu naudojantis LITEKO VEP posistemį.

4.6. VAIISIS – Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema.

4.7. Kitos taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (Žin., 1985, Nr. 1-1) (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Administracinių bylų teisenos įstatyme, Teismų įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

5. Paslaugos teikiamos naudojantis LITEKO VEP posistemiu, prie kurio jungiamasi interneto svetainėse www.teismai.lt ir www.epaslaugos.lt, pasirinkus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo nuorodą.

6. Paslaugos teikiamos LITEKO VEP posistemio paskyroje (toliau – paskyra), prie kurios paslaugų vartotojas gali prisijungti naudodamasis VAIISIS, suteikiančia galimybę identifikuoti paslaugų vartotoją per išorines sistemas, naudojant asmens tapatybės kortelę su integruotais kvalifikuotais skaitmeniniais sertifikatais, komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemą, asmeninį kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą arba su šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (toliau – prisijungimo duomenys).

7. Juridinį asmenį paslaugų gavėju LITEKO VEP posistemyje registruoja šio juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas, nurodytas Juridinių asmenų registre, turintis aktyvią paskyrą savo, kaip fizinio asmens vardu arba teismas šių taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka.

8. Paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus:

8.1. įveda privalomus pateikti registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO VEP posistemyje nurodytų duomenų tinkamumą;

8.2. patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje);

8.3. patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais.

9. Paslaugų vartotojo sutikimas (pažymint atitinkamame paskyros laukelyje) dėl šių taisyklių nuostatų laikymosi turi tokią pačią juridinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas sutikimas.

10. Paslaugų vartotojai privalo:

10.1. susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis;

10.2. susipažinti su paslaugų gavėjo paskyroje pateiktu Paslaugų vartotojo vadovu (toliau – Vartotojo vadovas) ir laikytis jame nustatytų taisyklių;

10.3. naudotis paslaugomis tik jiems suteiktų teisių ribose;

10.4. į LITEKO VEP posistemį teikti teisingus paslaugų gavėjo, paslaugų vartotojo ir kitus duomenis, kurie yra reikalingi paslaugų teikimo tikslais ir kuriuos paslaugų vartotojas gali redaguoti. Pasikeitus šiems duomenims, paslaugų vartotojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną juos atnaujinti paskyroje;

10.5. į LITEKO VEP posistemį pateikti Vartotojo vadove nurodyto formato dokumentus, kurie būtų įskaitomi, atkuriant juos LITEKO VEP posistemio priemonėmis;

10.6. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų siekiama pakeisti, sutrikdyti ar kitaip pakenkti LITEKO VEP posistemio veikimui, atlikimo, o taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, šiems naudojantis LITEKO VEP posistemiu.

11. Paslaugų gavėjas turi teisę šių taisyklių ir Vartotojų vadovo nustatyta tvarka:

11.1. paskirti ar atšaukti vieną ar kelis paslaugų gavėjo administratorius;

11.2. paskirti ar atšaukti vieną ar kelis paslaugų gavėjo atstovus, suteikiant jiems ribotą arba neribotą prieigą prie paslaugų gavėjo paskyros Vartotojo vadove nustatyta tvarka;

11.3. naudotis LITEKO VEP posistemyje teikiamomis paslaugomis pagal paslaugų gavėjo turimus įgaliojimus;

11.4. gauti informaciją apie paslaugos teikimo būklę;

11.5. kitas šiose taisyklėse nustatytas teises.

12. Paslaugų gavėjo atstovui prieigos prie paslaugų gavėjo paskyros teisė suteikiama, jei paslaugų gavėjas savo paskyroje paskiria paslaugų gavėjo atstovą arba paslaugų gavėjo atstovas, jungdamasis prie savo paskyros, pateikia paslaugų gavėjo atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus ir teismas patvirtina paslaugų gavėjo atstovo prieigos prie bylos teisę, įtraukdamas paslaugų gavėjo atstovą LITEKO VEP posistemyje prie atitinkamos bylos.

13. Paslaugų gavėjo atstovas netenka prieigos paslaugų gavėjo paskyros, kai paslaugų gavėjas savo paskyroje atšaukia paslaugų gavėjo atstovą ar paslaugų gavėjo atstovas į savo paskyrą pateikia atstovavimo teisės pasibaigimą patvirtinančius dokumentus ir teismas panaikina paslaugų gavėjo atstovui prieigos prie atitinkamos bylos teisę. Už pranešimą apie atstovo teisių panaikinimą LITEKO VEP posistemyje, pasibaigus atstovavimo santykiams, yra atsakingas paslaugų gavėjas.

14. Paslaugų vartotojas prie LITEKO VEP posistemio jungiasi šia tvarka:

14.1. iš paslaugų gavėjo paskyros, kai paslaugų vartotojas yra paslaugų gavėjas (fizinis asmuo), arba fizinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotas kaip juridinio asmens vadovas ar kitas teisėtas atstovas (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) arba paslaugų gavėjo administratorius;

14.2. iš paslaugų gavėjo atstovo paskyros, kai paslaugų vartotojas yra paslaugų gavėjo atstovas.

15. LITEKO valdytojas:

15.1. sudaro sąlygas teismams LITEKO VEP posistemyje teikti paslaugas paslaugų gavėjams;

15.2. atsako už LITEKO VEP posistemio techninį palaikymą ir šalina LITEKO VEP posistemio gedimus;

15.3. fiksuoja ir daro įrašus apie bet kokius paslaugų vartotojo paskyroje atliekamus veiksmus, įskaitant duomenis apie šių veiksmų atlikimo laiką. Šie įrašai gali būti panaudoti duomenų ar nurodymų pateikimo ar gavimo elektroniniu būdu įrodymui;

15.4. sustabdo ar nutraukia paslaugų teikimą iškilus LITEKO VEP posistemio veikimo techninėms kliūtims, kilus duomenų saugumo grėsmei, paslaugų gavėjui ar paslaugų vartotojui nesilaikant šių taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimų, informuodamas apie tai paslaugų vartotoją paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu.

16. Paslaugų gavėjo ar paslaugų vartotojo (jo įgaliojimų ribose) nurodymai, pareiškimai, informacija ir kitos valios išraiškos formos, pateiktos į LITEKO VEP posistemį, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir valia, išreikšta asmeniškai pasirašytame popierinės formos dokumente ir šie asmenys privalo prisiimti visus iš tokių veiksmų atsiradusius įsipareigojimus.

III. ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTYS PRISIJUNGIMO DUOMENYS

17. Teismas sukuria paslaugų gavėjo paskyrą ir suteikia jam prisijungimo duomenis šiame taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, kai:

17.1. paslaugų gavėjo paskyra negali būti sukurta autentifikuojantis per VAIISIS ir asmuo pateikia prašymą teismui sukurti paskyrą ir suteikti jam prisijungimo duomenis (pavyzdžiui, užsienio juridiniams asmenims, užsieniečiams, neturintiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, asmenims, nesinaudojantiems elektroninės bankininkystės paslaugomis, neturintiems skaitmeninio parašo ir negalintiems savo asmens identifikuoti kitais autentifikavimosi būdais);

17.2. asmuo, kuris privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, nėra sukūręs savo paskyros LITEKO VEP posistemyje;

17.3. paslaugų gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, įgaliotas atstovas pateikia prašymą teismui sukurti paskyrą LITEKO VEP posistemyje ir suteikti prisijungimo duomenis.

18. Prisijungimo duomenys suteikiami būsimajam paslaugų gavėjui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į teismą ir pateikus šių taisyklių 1 priede (kai prašymą teikia juridinis asmuo) ar 2 priede (kai prašymą teikia fizinis asmuo) nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas teismui, kuriame yra ar gali būti iškelta byla.

19. Būsimasis paslaugų gavėjas ar jo įgaliotas asmuo, kreipdamiesi į teismą dėl prisijungimo duomenų suteikimo, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę. Tais atvejais, kai dėl prisijungimo duomenų kreipiasi būsimojo paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti teismui įgaliojimus patvirtinantį dokumentą.

20. Tais atvejais, kai į teismą kreipiasi būsimojo paslaugos gavėjo, kuris yra juridinis asmuo, įgaliotas atstovas su prašymu sukurti paslaugų gavėjo (juridinio asmens) paskyrą ir suteikti prisijungimo duomenis, jis prašyme privalo nurodyti bent vieną paslaugų gavėjo administratorių, kuriam šie prisijungimo duomenys bus suteikiami. Paslaugų gavėjas gali pakeisti paslaugų gavėjo administratorių paskyroje Vartotojo vadove numatyta tvarka. Paslaugų gavėjas, turintis tik vieną paslaugų gavėjo administratorių, neturi teisės panaikinti paslaugų gavėjo administratoriaus teisių asmeniui, jei tuo pačiu metu šių teisių nesuteikia kitam asmeniui. Jeigu paslaugų gavėjas neturi galimybės panaikinti paslaugų gavėjo administratoriaus teisių ar jų suteikti naujam paslaugų gavėjo administratoriui paslaugų gavėjo paskyroje, paslaugų gavėjo įgaliotas atstovas privalo pateikti teismui rašytinį pranešimą apie dėl paslaugų gavėjo administratoriaus pakeitimo (šių taisyklių 3 priedas). Gavęs šį pranešimą, teismas panaikina prisijungimo duomenis, suteiktus ankstesniajam paslaugų gavėjo administratoriui ir (ar) suteikia naujus prisijungimo duomenis naujajam paslaugų gavėjo administratoriui bei įveda šią informaciją į LITEKO VEP posistemį.

21. Jeigu paslaugų vartotojas praranda, sugadina, užblokuoja ar dėl kitų priežasčių negali naudotis jam suteiktais prisijungimo duomenimis, nauji prisijungimo duomenys jam suteikiami taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka. Paslaugų gavėjai ir jų vardu veikiantys paslaugų vartotojai privalo užtikrinti visišką prisijungimo duomenų slaptumą, bet kokiu būdu neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys nepasinaudos paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis paslaugoms gauti. Jei tretieji asmenys prisijungė prie LITEKO VEP posistemio, pasinaudodami prisijungimo duomenimis, suteiktais paslaugų gavėjui ar paslaugų vartotojui, už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus LITEKO VEP posistemyje yra atsakingas paslaugų gavėjas ar paslaugų vartotojas.

22. Dėl prieigos prie paskyros pasinaudojant prisijungimo duomenimis blokavimo, paslaugų gavėjas ar paslaugų vartotojas gali kreiptis į teismą, išdavusį šiuos duomenis, kuris, atsižvelgdamas į gautą prašymą, gali užblokuoti prisijungimo duomenų naudojimą. Jeigu prisijungimo duomenys buvo prarasti ar kitaip pažeistas jų slaptumas, paslaugų gavėjas privalo nedelsiant pranešti apie tai teismui. Šiuo atveju identifikavimo LITEKO VEP posistemyje priemonės yra privalomai blokuojamos.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

23. Paslaugos yra teikiamos, kai paslaugų vartotojas, prisijungęs prie paskyros, pasirenka atitinkamą paslaugą iš paslaugų sąrašo.

24. Naudodamasis atitinkama paslauga ir atlikdamas atitinkamus veiksmus LITEKO VEP posistemyje, paslaugų vartotojas privalo vadovautis šiomis taisyklėmis ir Vartotojo vadove pateiktomis taisyklėmis.

25. Paslaugų vartotojai, kurie neturi teisės įstatymų nustatyta tvarka atstovauti paslaugų gavėjams teisme, turi teisę paslaugų gavėjo vardu pateikti procesinius dokumentus į LITEKO VEP posistemį tik jei šių procesinių dokumentų rinkmena yra pasirašyta paslaugų gavėjo ar tokią teisę turinčio jo atstovo saugiu elektroniniu parašu.

26. Į LITEKO VEP posistemį teikiamų procesinių dokumentų ir jų priedų rinkmenos dydis negali viršyti Vartotojo vadove nurodytos apimties.

27. Paslaugų gavėjų į LITEKO VEP posistemį teikiamiems procesiniams dokumentams, jų priedams bei kitiems dokumentams taikytini Civilinio proceso kodekso, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyti turinio ir formos reikalavimai. Paslaugų gavėjui pažeidus šiuos reikalavimus, įstatymų nustatyta tvarka taikomas trūkumų šalinimo institutas.

28. Jeigu procesiniam dokumentui pateikti yra nustatytas terminas, laikoma kad procesinis dokumentas yra pateiktas nepraleidžiant nustatyto termino, jeigu jis yra išsiųstas iš LITEKO VEP posistemio paskyros iki paskutinės termino dienos 24 val. 00 min.

29. Jeigu paslaugų vartotojui prisijungus prie LITEKO VEP posistemio per 0,5 valandos nuo paskutinio veiksmo atlikimo joks naujas veiksmas neatliekamas, prisijungimas pasibaigia ir paslaugų vartotojas privalo jungtis prie LITEKO VEP posistemio iš naujo.

30. Jeigu naudojantis paslaugomis, įvyksta LITEKO VEP posistemio techninis gedimas, sistemos klaida ar dėl kitų su LITEKO VEP posistemiu susijusių priežasčių paslaugų vartotojas negali prisijungti prie LITEKO VEP posistemio ar atlikti jame kokių nors veiksmų, jis privalo:

30.1. nedelsiant apie tai paskyroje nurodytu LITEKO valdytojo elektroniniu paštu ar LITEKO VEP posistemio priemonėmis, jeigu tokios yra prieinamos, pranešti apie gedimus ir klaidas LITEKO valdytojui ir, jei yra techninės galimybės, pridėti kompiuterinėmis ar kitomis techninėmis priemonėmis išsaugotą kompiuterio ekrane rodomo vaizdo (įskaitant galimą klaidos pranešimą), kopiją. LITEKO VEP posistemio veikimui atsinaujinus, šio pranešimo ir jo priedų kopijos turi būti pridedamos prie teikiamų procesinių dokumentų, jeigu gali būti sprendžiamas klausimas dėl praleisto procesinio termino atnaujinimo;

30.2. dėti pastangas ir imtis visų reikiamų priemonių, kad procesiniai veiksmai būtų nustatytais terminais atlikti kitais įstatymuose numatytais būdais.

31. Jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje ir jo paskyra yra aktyvi, jis procesinius dokumentus gauna į savo paskyrą. Apie tai paslaugų gavėjas informuojamas elektroniniu pranešimu jo paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą, LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

32. Jei adresatas privalo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau jo paskyra nėra aktyvi, jis per teismo nustatytą laikotarpį privalo aktyvuoti savo paskyrą. Suėjus teismo nustatytam terminui, paslaugų gavėjas gauna procesinius dokumentus iš teismo į savo paskyrą ir šie procesiniai dokumentai laikomi jam įteiktais teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jie dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu.

34. Jeigu paslaugų gavėjai ir/ar paslaugų vartotojai dėl svarbių priežasčių (užimtumas bylose, liga, atostogos ir kt.) negali naudotis LITEKO VEP posistemiu ar atlikti procesinio veiksmo, jie nedelsdami privalo apie tai informuoti teismą, užpildę paskyroje esančią specialią informacinio pranešimo formą ir pateikę šį informacinį pranešimą teismui LITEKO VEP posistemyje.

V. PASLAUGŲ TEIKIMUI TAIKOMI SAUGOS REIKALAVIMAI

35. Paslaugų sauga užtikrinama vadovaujantis šiais duomenų saugą reglamentuojančiais teisės aktais:

35.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);

35.2. Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais;

35.3. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatais;

35.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės paslaugų teikimą, elektroninių paslaugų teikėjų veiklą ir duomenų saugą.

36. LITEKO valdytojas privalo imtis visų prieinamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų paslaugų ir surinktų bei perduodamų duomenų fizinį ir loginį saugumą, išvengti neleistino neįgaliotų asmenų prisijungimo ir/ar arba dokumentų turinio perėmimo.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Paslaugų gavėjas atsako už:

37.1. paslaugų gavėjo paskyroje paslaugų vartotojo atliekamus veiksmus;

37.2. paslaugų vartotojo į paslaugų gavėjo paskyrą teikiamų duomenų, dokumentų turinį ir kitą informaciją bei už paslaugų vartotojo paslaugų gavėjo paskyroje nurodytus klaidingus duomenis;

37.3. saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamiesi paslaugų vartotojai jungiasi prie paslaugų gavėjo paskyros, naudojimą. Paslaugų gavėjas privalo reguliariai atnaujinti antivirusines bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas.

38. LITEKO valdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už paslaugų vartotojo pateiktų dokumentų ir kitų duomenų saugojimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka.

39. LITEKO valdytojas nėra atsakingas, jei dėl ryšio ar savo turimos galinės įrangos gedimų paslaugų vartotojas negali prisijungti prie paskyros arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys, taip pat jei dėl šių taisyklių 37.3 punkte nurodyto reikalavimo nesilaikymo paslaugų gavėjui negali būti suteiktos paslaugos.

40. LITEKO valdytojas privalo reaguoti į visus pranešimus apie LITEKO VEP posistemio veikimo sutrikimus, gedimus, klaidas ir kitokius trikdžius pasinaudoti paslaugomis. LITEKO valdytojas privalo paskirti atsakingus asmenis ir LITEKO VEP posistemyje nurodyti jų kontaktus, kurie konsultuos paslaugų gavėjus ir paslaugų vartotojus dėl LITEKO VEP posistemio veikimo trūkumų bei imsis priemonių dėl veikimo trūkumų pašalinimo.

41. Esant būtinybei, LITEKO valdytojas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie taisyklių pasikeitimus paslaugų gavėjai informuojami jų paskyroje ir pakeistos taisyklės pateikiamos jiems susipažinti. Pakeitus šias taisykles, paslaugų gavėjui prieiga prie jo paskyros ribojama tol, kol paslaugų gavėjas nepatvirtina, kad susipažino su pakeistomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

42. LITEKO valdytojas, paslaugų gavėjai ir paslaugų vartotojai už taisyklių nesilaikymą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________________

 

Prašymo aktyvuoti juridinio asmens paskyrą ir suteikti asmenį identifikuojančius prisijungimo duomenis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje pavyzdinė forma

Prašymo aktyvuoti fizinio asmens paskyrą ir suteikti asmenį identifikuojančius prisijungimo duomenis Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje pavyzdinė forma